Sa poesia de "Sa Rocca 'e Mont'e Gravellus"

Su Dotóri Franciscu Murgia, in unu ditzionariu antigu de lingua sarda, at agattau una poesia spantosa meda (in sardu logudoresu) ca chistionat de su monumentu naturali prus de importu de sa bidda: "Sa Rocca 'e Mont'e Gravellus".


Est unu praxeri mannu pubblicai cust'opera in su giassu e s'Assòtziu de "VISIT SARROCH".
Torraus gratzias a su Dotóri po essi pensau a nosu.


Monti is gravellus 

Ite bellesa cussu monumentu
chi ides benende dae Casteddu!
Su lu idere ti 'nde leada respiru e faeddu
sa Rocca de is gravellus in s'altura cun sa rughe
Santa
dae s'altu osservat buscu cun paisu
su mare e i sa pianura tota canta
Chi paret un'altare in paradisu
mai perunu magicu pinzellu
de artista ispiradu e geniale
at fatu unu quadru tantu bellu
inoe su quadru est naturale,
animadus de sos murmurios de su entu e 
s'opera e s'artista est immortale. 

Anonimu.

Post popolari in questo blog

La Villa d'Orri: storia e caratteristiche dell'unica villa reale in Sardegna

La storia della famiglia Siotto a Sarroch

Is Animeddas & Su Mortu Mortu: la festa dei morti in Sardegna e ciò che resta della tradizione a Sarroch

S'Antiga Buttega de Sarroccu

La leggenda di Genniauri